...
การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประสานงานทั่วไป

1. นายนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา เบอร์โทร 098-894-2919
2. นางสาวจารุณี เพ็งพุ่มทอง เบอร์โทร 083-830-5463
3. นายพรเลิศ รักทัพ เบอร์โทร 084-645-1109